symboly městyse

menu

úvodní stránka
náš městys
historie městyse
povinné informace
zastupitelstvo
rozhlasové hlášení
mikroregiony a svazky
sport
služby
knihovny
SDH
Svojanoviny
Závišova škorně
památky
kostely
mateřská škola
hrad Svojanov
pěvecký sbor
úřad práce
zveřejněné smlouvy
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

mateřská škola


MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÝ SVOJANOV, OKRES SVITAVY

 

        IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Sídlo:                                                    Svojanov 81, Svojanov, 569 92 Bystré

Telefonní spojení:                                 4617 4413 055

Email:                                                    ms.svojanov@seznam.cz

Zřizovatel:                                             městys Svojanov

IČO:                                                       70188998

Statutární zástupce :                              Veronika Bačovská, DiS. - ředitelka

Provozní doba:                                      645 – 1515 hod.

Počet tříd:                                             1

Součást školy:                                      Školní jídelna

Pedagogický personál:                         Veronika Bačovská, DiS. - ředitelka

                                                              Edita Havlíčková - učitelka

Provozní personál:                                Ivana Hudská

                                                                                                                   

Mateřská škola Starý Svojanov, okres Svitavy se nachází ve Starém Svojanově, což je část  historické obce Svojanov, které byl vrácen statut městys a je obklopena krásnou přírodou Českomoravské vrchoviny. Vzhledem ke stáří budovy byla mateřská škola průběžně opravována a renovována tak, aby odpovídala současným trendům předškolního vzdělávání a hygienickým normám.  V roce 2015 byla budova zateplena a udělána nová barevná fasáda. Následující rok byla rekonstruována umývárna v přízemí a patře.       

Poskytujeme  vzdělávání dětí předškolního věku v souladu s cíli předškolního vzdělávání, které jsou dány Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání  a rozpracovány do Školního vzdělávacího programu s názvem Ten dělá to a ten zas tohle ( a dohromady umíme už moc ).

Vzdělávání se přizpůsobuje sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny. Respektují se vývojová specifika, individuální potřeby a možnosti dítěte. Každému dítěti je poskytována pomoc a podpora při řešení problémů. Vzdělávací působení pedagoga vychází z pozorování dítěte a odpovídajícímu individuálnímu přístupu. Jsou využívány metody prožitkového učení. Hry a činnosti dětí jsou založeny na přímých zážitcích. Podporujeme zvídavost, potřebu objevovat, zájem poznávat nové. Je podněcována radost z učení a z ovládání dalších dovedností. Je uplatňováno situační učení. Dítě se učí poznatkům a dovednostem v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe si je zapamatuje. Forma spontánního a didakticky zacíleného učení se uplatňuje většinou individuálně v menší skupině. Vzdělávání je založeno (u starší věkové skupiny) na principu nabídky a individuální volby. Uplatňujeme integrovaný přístup na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah. Dítě získává skutečné znalosti a dovednosti v podobě konkretizovaných očekávaných výstupů. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány podle Individuálních vzdělávacích plánů.

Děti využívají dopoledne i odpoledne veřejné hřiště i přírodní hřiště,  obě jsou ve správě městyse Svojanov a nachází se v těsné blízkosti budovy. Na ploše přírodního hřiště jsou umístěny přírodní prvky pro hru i výuku. Děti se seznamují s běžnými činnostmi  života dřívějších generací spjatých dokonale s přírodou.

Kapacita MŠ je 24 dětí.  Do mateřské školy se zpravidla přijímají děti od tří let (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V naší obci ani v blízkém okolí se nenachází žádné zařízení, které by pečovalo o děti mladší tří let. Proto, pokud není kapacita školy zcela naplněna, přijímáme i tyto děti, zpravidla od dvou let. Tyto děti však musí být natolik fyzicky a psychicky vyzrálé tak, aby pobyt v mateřské škole zvládly bez obtíží. Individuálně je proto jednáno s každým rodičem dítěte mladší tří let a jsou objasněny požadavky MŠ, které by mělo dítě při nástupu do MŠ zvládnout.

Škola má vlastní školní jídelnu, která zajišťuje dětem v průběhu dne dvě svačiny, oběd a celodenní pitný režim.   

Čas prožitý v mateřské škole by měl být radostný, plný přiměřených zkušeností a prožitků jako základ pro další životní kroky a vzdělávání. Naším úkolem je osobnostní  rozvoj dítěte, podporování jeho tělesného rozvoje a zdraví, osobní spokojenosti a pohody, napomáhat mu v chápání světa a motivovat k dalšímu učení a poznávání, ale stejně tak naučit dítě žít ve společnosti, přibližovat normy a hodnoty touto společností uznávané.
 

úřední e-deska

úřední e-deska

hrad Svojanov

Geofun

nové fotografie

Svojanovské Vánoce 2019

Adventní koncert 2019

Mikuláš 2019

Sejdeme se na radnici 2019

Koncert v kostele
Sv. Mikuláše

Uvítání léta
ve Svojanově 2019

Děti lva

Pocta Daliboru Jedličkovi

Výlet do Kutné Hory

Pietní akce k výročí úmrtí Marie Živné

Výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého

Svojanovské vánoce 2018

Adventní koncert 2018

Mikuláš 2018

Sejdeme se na radnici 2018

Oslavy 100. let ČSR

Závišova škorně 2018

Obchůzka tří králů
ve Svojanově

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2017 

POHÁDKOVÁ CESTA FRANTIŠKA POVÍDÁLKA

Požehnání zvoničky
v Dolní Lhotě

Plavba přes rybník

Prázdninový dětský den ve Svojanově

Svojanov 730 let 2

Svojanov 730 let

Vítání občánku 2017

Obchůzka tří králů
po Svojanově

Přírodní hřiště

Pohádková cesta Františka Povídálka 2016

Vánoční soutěž 2015

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2015

Pohádková cesta Františka Povídálka

Vítání léta 2015

Pomník padlým
v 1. světové válce

Přehlídka svojanovských talentů

Vánoční soutěž

Přírodní hřiště při MŠ

Zima 2015

Tři králové

Den otevřených dveří

Pohádková cesta Františka Povídálka 2014

Zima 2014

Závišova škorně 2013

Svojanovské Vánoce

Parní stříkačka
Parní stříkačka
Svojanovská hůrka
Svojanovská hůrka
oslavy 720 let
oslavy 720 let
vernisáž A. Živného
vernisáž A. Živného
odhalení sochy
odhalení sochy
otevírání kostela
otevírání kostela
náš městys v zimě
naše obec v zimě
historie městyse
historie obce