symboly městyse

menu

úvodní stránka
náš městys
historie městyse
povinné informace
zastupitelstvo
rozhlasové hlášení
mikroregiony a svazky
sport
služby
knihovny
SDH
Svojanoviny
Závišova škorně
památky
kostely
mateřská škola
hrad Svojanov
pěvecký sbor
úřad práce
zveřejněné smlouvy
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

• 1. Název
o Městys Svojanov

• 2. Důvod a způsob založení 

• 3. Organizační struktura 

• 4. Kontaktní spojení 

o 4.1 Kontaktní poštovní adresa
 oficiální
   Úřad Městyse Svojanov
   Svojanov 25
   569 73 Svojanov

o 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 oficiální
   Úřad městyse Svojanov
   Svojanov 25
   569 73 Svojanov

o 4.3 Úřední hodiny
 Pondělí: 8:00 - 11:30, 13:30 - 17:00
 Úterý : 8:00 – 11:30, 12:30 – 15:30
 Středa: 8:00 - 11:30, 13:30 - 17:00
 Čtvrtek: 8:00 – 11:30, 12:30 – 15:30
 Pátek: 8:00 - 11:30

o 4.4 Telefonní čísla
 pevná linka: 461 744 130 

o 4.5 Čísla faxu
 fax: 461 744 130

o 4.6 Adresa internetové stránky
 oficiální: https://www.mestyssvojanov.cz/

o 4.7 Adresa e-podatelny
 podatelna: mestyssvojanov@seznam.cz (pro příjem elektronických podání opatřených zaručeným elektronickým podpisem) 

o 4.8 Další elektronické adresy
 elektronická úřední deska: https://www.e-deska.cz/svojanov

• 5. Případné platby lze poukázat
o Číslo účtu: 1283455359, kód banky: 0800

• 6. IČ
o 00277452

• 7. DIČ
o Nejsme plátci DPH

• 8. Dokumenty 
o 8.1 Seznamy hlavních dokumentů 
o 8.2 Rozpočet 

• 9. Žádosti o informace
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají: 

písemně 
- poštou na adresu úřadu městyse Svojanov
- v kanceláři úřadu městyse Svojanov 
- zasláním písemné žádosti na adresu elektronické pošty mestyssvojanov@seznam.cz, 
- ústně 
- telefonicky 
- osobně 

• 10. Příjem žádostí a dalších podání
Stížnosti, žádosti a podněty se u úřadu městyse podávají písemně poštou, na úřadě městyse nebo ústně na úřadu městyse nebo jednotlivým zastupitelům. 
Petice lze podávat pouze písemně s náležitostmi dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 
Úřad městyse vyřizuje petice a stížnosti podle "Pravidel pro přijímání a vyřizování petic, stížností podnětů, návrhů a připomínek" a v souladu s příslušnými právními předpisy ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po dni podání. 
Stížnosti dle správního řádu jsou vyřizovány v souladu s jeho § 175. 

Podání činěná ve správním řízení 
Podáním dle správního řádu se rozumí jakýkoli úkon směřující vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Musí z něj být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

• 11. Opravné prostředky 

• 12. Formuláře 

• 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

odkaz vede mimo tyto stránky [Portál veřejné správy]

• 14. Předpisy 

o 14.1 Nejdůležitější používané předpisy 

o 14.2 Vydané právní předpisy
          
Obecně závazné vyhlášky

o 14.3 Vydané právní předpisy
          
Nařízení městyse

• 15. Úhrady za poskytování informací 

o 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

o 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno žádné usnesení.

• 16. Licenční smlouvy 

o 16.1 Vzory licenčních smluv
          
Městys nevydal žádné licence.
           Vzor licenční smlouvy

o 16.2 Výhradní licence
Městys nevydal žádné výhradní licence.

• 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

• 18. ID datové schránky
x6ybmff 

úřední e-deska

úřední e-deska

hrad Svojanov

Geofun

nové fotografie

Svojanovské Vánoce 2019

Adventní koncert 2019

Mikuláš 2019

Sejdeme se na radnici 2019

Koncert v kostele
Sv. Mikuláše

Uvítání léta
ve Svojanově 2019

Děti lva

Pocta Daliboru Jedličkovi

Výlet do Kutné Hory

Pietní akce k výročí úmrtí Marie Živné

Výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého

Svojanovské vánoce 2018

Adventní koncert 2018

Mikuláš 2018

Sejdeme se na radnici 2018

Oslavy 100. let ČSR

Závišova škorně 2018

Obchůzka tří králů
ve Svojanově

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2017 

POHÁDKOVÁ CESTA FRANTIŠKA POVÍDÁLKA

Požehnání zvoničky
v Dolní Lhotě

Plavba přes rybník

Prázdninový dětský den ve Svojanově

Svojanov 730 let 2

Svojanov 730 let

Vítání občánku 2017

Obchůzka tří králů
po Svojanově

Přírodní hřiště

Pohádková cesta Františka Povídálka 2016

Vánoční soutěž 2015

PŘEHLÍDKA SVOJANOVSKÝCH TALENTŮ 2015

Pohádková cesta Františka Povídálka

Vítání léta 2015

Pomník padlým
v 1. světové válce

Přehlídka svojanovských talentů

Vánoční soutěž

Přírodní hřiště při MŠ

Zima 2015

Tři králové

Den otevřených dveří

Pohádková cesta Františka Povídálka 2014

Zima 2014

Závišova škorně 2013

Svojanovské Vánoce

Parní stříkačka
Parní stříkačka
Svojanovská hůrka
Svojanovská hůrka
oslavy 720 let
oslavy 720 let
vernisáž A. Živného
vernisáž A. Živného
odhalení sochy
odhalení sochy
otevírání kostela
otevírání kostela
náš městys v zimě
naše obec v zimě
historie městyse
historie obce